کور پاڼهد حساب د ړنګولو څرنګوالی

د حساب د ړنګولو څرنګوالی

Navigate to Settings

تنظیماتو ته لاړ شئ

د تنظیماتو په پاڼه کې د حساب د ړنګولو لپاره "د ګڼوڼ ړنګول" پر غوراوي باندې کلېک وکړئ.
Direction Arrows
ګام 01
Click on Delete Account

"د ګڼوڼ ړنګول" باندې کلېک وکړئ

"د ګڼوڼ ړنګول" پر غوراوي باندې کلېک وکړئ او پر سکرین د حساب د حذفولو را ښکاره شوې پرېکړه مو تایید کړئ.
Direction Arrows
ګام 02

© Zinzir Ltd. 2014 - 2024 ټول حقونه خوندي دي.

psپښتو